top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

Nøglen til frihed i rummet

 

 

Lyt, o menneske, hør min røst,

der belærer dig om visdom og lys i denne cyklus,

om hvordan du forjager mørket,

om hvordan du bringer Lys ind i dit liv.

 

Søg, o menneske, (efter) at finde den store vej,

der fører til evigt LIV som en SOL.

Drag bort fra dig mørkets slør.

Søg at blive et Lys i verden.

Gør dig selv til en båd for Lyset,

et brændpunkt for Solen i dette rum.

 

Løft dine øjne mod Kosmos.

Løft dine øjne mod Lyset.

Tal med Dvælerens ord,

(syng) den sang, der nedkalder Lyset.

Syng frihedens hymne.

Syng sjælens sang.

Skab den høje vibration,

der vil gøre dig til ét med Helheden.

Smelt hele dit jeg sammen med Kosmos.

Voks til ét med Lyset.

Vær en kanal for Orden,

en Lovens sti for verden.

 

Dit LYS, o menneske, er det store LYS,

der skinner gennem kødets skygge.

Fri må du opstå af mørket,

før du er ét med LYSET.

 

Skygger af mørke omgiver dig.

Livet opfylder dig med sin strøm.

Men vid, o menneske, at du må rejse dig

og frem med dit legeme gå

langt til de planer, der omgiver dig,

som dog også er ét med dig.

 

Se dig hele vejen rundt, o menneske.

Se dit eget Lys (blive) genspejlet.

Ja, selv i mørket omkring dig

strømmer dit eget Lys frem gennem sløret.

 

Søg altid efter visdom.

Lad ikke din krop bedrage dig.

Hold dig på Lysbølgens sti.

Skin du på den formørkede vej.

Vid, at visdom er vedvarende

og har eksisteret, siden AL-SJÆLEN begyndte

og skabte harmoni ud fra den LOV,

der eksisterer på VEJEN.

 

Lyt, o menneske, til visdommens lære.

Lyt til den stemme, der taler om fortiden.

Ja, jeg vil fortælle dig om glemt viden,

fortælle dig om visdom skjult i fortiden,

gået tabt i midten af mørket omkring mig.

 

Vid, menneske, (at) I er det ultimative af alt.

Blot er kundskaben om dette glemt,

gik tabt, da mennesket blev kastet i lænker,

bundet og lænket

af mørkets kæder.

 

For lang, lang tid siden afkastede jeg mit legeme.

Vandrede (derpå) fri

gennem æterens uhyre øde,

kredsede om de vinkler,

der holder mennesket i lænker.

Vid, o menneske, du er kun en ånd.

Legemet er intet.

Sjælen er ALT.

Lad ikke legemet blive et fængsel [egentlig står der en lænke].

Afkast mørket og rejs i Lyset.

Afkast dit legeme, o menneske, og bliv fri –

i sandhed et Lys, der er ét med Lyset.

 

Når du er fri af mørkets lænker

og rejser i rummet som Lysets SOL,

da vil du vide, at rummet ikke er grænseløst,

men i sandhed afgrænset af vinkler og kurver.

Vid, o menneske, at alt, hvad der eksisterer,

kun er et aspekt af større ting, der vil komme.

Stoffet er flydende og rinder som en strøm,

konstant skiftende fra det ene til det andet.

 

Gennem alle tidsaldre har der eksisteret viden,

(der) aldrig er blevet forandret, om end begravet i mørke;

er aldrig gået tabt, om end glemt af mennesket.

 

Vid, at gennem hele det rum,

som du dvæler i,

er der andre lige så store som dit eget,

indbyrdes forbundet gennem hjertet i din materie [stoffet; det skabte],

og dog adskilte i (ved) deres eget rum.

 

Engang i en længst forglemt tid

åbnede jeg, THOTH, døren,

trængte ind i andre rum

og lærte om de skjulte hemmeligheder.

Dybt i stoffets (materiens) essens

ligger mange mysterier skjult.

 

Ni er (tallet på) de sammenlåste dimensioner,

og ni er (tallet på) rummets cykli.

Ni er (antallet af) udbredelsen af bevidsthed,

og ni (er der af) verdener inden i verdener.

Ja, Ni er herrerne over de (tids-)cykli,

der kommer fra oven og fra neden.

 

Rummet er fyldt med skjulte (rum),

thi rummet er adskilt af tid.

Søg du nøglen til tid-rum,

og du vil (kunne) låse porten op.

Vid, at hele vejen gennem tid-rum

eksisterer der afgjort bevidsthed.

Selv om det er skjult for vor kundskab,

eksisterer det dog stadig for stedse.

 

Nøglen til verdener inden i dig

findes kun derinde (i dig).

Thi mennesket er porten til mysteriet

og den nøgle, der er ét med den ENE.

 

Søg inden for cirklen.

Brug det ORD, jeg vil give dig.

Åbn porten inden i dig,

og du med vil afgjort leve.

Menneske, du tror, at du lever,

men vid, at det er liv inden for døden.

For lige så sikkert, som du er bundet til din krop,

eksisterer der intet liv for dig.

Kun sjælen er fri for rum,

har liv, der virkelig er et liv.

Alt andet er kun lænker,

bånd at afkaste for at blive fri.

 

Tro ikke, at mennesket er jord-født,

om end det kan være kommet fra Jorden.

Mennesket er en ånd født af Lyset.

Men uden at vide det kan han aldrig blive fri.

Mørke omhyller den lysfødte.

Mørke lægger sjælen i lænker. Kun den, der søger,

kan nogensinde håbe på at blive fri.

 

Skygger omkring dig falder,

mørke fylder alt rum.

Skin frem, O LYS i menneskesjælen.

Opfyld rummets mørke.

 

Du er søn af det STORE LYS.

Husk det, og du vil blive fri.

Stå ikke dér i skyggerne,

men spring frem af nattens mørke.

Lad din sjæl blive lys, o du af Solen fødte.

Fyld dig med Lysets herlighed,

befriet fra mørkets lænker,

en Sjæl, der er ét med Lyset.

 

Du (selv) er nøglen til al visdom.

Inden i dig er al tid og rum.

Lev ikke i mørkets lænker.

Befri din Lysform af natten.

 

Store LYS, som opfylder hele Kosmos,

flyd helt og fuldt til mennesket.

Gør dets legeme til et lygte,

der aldrig vil blive slukket blandt mennesker.

 

Læge søgte jeg visdom i fortiden,

viden ukendt af mennesket.

Langt bort til fortiden rejste jeg,

ind i det rum, hvor tiden begyndte.

Altid søgte jeg viden

at føje til den visdom, jeg kendte.

Men kun fremtiden, fandt jeg,

rummer nøglen til den visdom, jeg søgte.

 

Ned til AMENTI’s HULLER

drog jeg, for at søge større viden.

Spørg dem, Herrerne over (Tids)-cykli,

om vejen til den visdom, jeg søgte.

(Jeg) stillede HERRERNE dette spørgsmål:

Hvor er kilden til ALT?

Svarede da i toner så mægtige

røsten fra den niende HERRE:

Befri din sjæl fra din krop

og kom frem til LYSET sammen med mig.

 

Frem kom jeg af min krop,

(som) en glitrende flamme i natten.

Stod foran HERREN,

badet i LIVETS ild.

Grebet jeg da blev af en kraft,

enorm og hinsides menneskets viden.

Kastet jeg blev (ned) i afgrunden,

gennem rum ukendt af mennesket.

 

Så jeg da støbningen af ORDEN

ud af kaos og natlige vinkler.

Så jeg (dernæst) LYSET udspringe af ORDEN

og hørte LYSETS stemme.

Skuede afgrundens flamme

fremkaste Orden og Lys.

Så ORDEN springe frem af kaos.

Så Lys frembringe Liv.

 

Da hørte jeg stemmen:

Hør efter og forstå.

Flammen er kilden til alle ting,

og rummer alle potentielle ting.

Den ORDEN, der frembragte LYSET,

er ORDET, og af ORDET

KOMMER LIV og altings eksistens.

 

Og atter talte stemmen og sagde:

LIVET i dig er ORDET.

Find LIVET inden i dig selv

og få magt til at bruge ORDET.

 

Længe betragtede jeg LYS-FLAMMEN,

der vældede frem af Ildens essens.

Erkendte, at LIV kun er Orden,

og at mennesket er ét med ilden.

 

Tilbage til min krop vendte jeg,

stod atter sammen med de NI,

lyttede til kredsløbenes stemme [de NI].

Vibrerende med kraft de talte:

Vid, o THOTH, at LIV

blot er ILDENS ORD.

Det LIV, som du søger fremkomme for dig,

er blot ORDET i verdenen som en ild.

Søg du vejen til ORDET, og kræfter

vil afgjort blive dine.

 

Da bad jeg (nummer) NI:

O herre, vis mig vejen.

Giv mig vejen til visdom.

Vis mig vejen til ORDET.

Svarede han mig da,

den Niende Herre:

Gennem ORDEN vil du finde vejen.

Så du ikke, at ORDET opstod af Kaos?

Så du ikke, at LYSET kom fra ILDEN?

 

Søg i dit liv efter denne orden.

Afbalancer og ordn dit liv.

Kvæl al kaos i dine følelser,

og du vil få orden i dit liv.

Orden bragt frem af kaos

vil bringe dig ORDET fra KILDEN,

vil give dig kraften fra Kredsløbene

og af din sjæl skabe en kraft,

der med fri vilje kan udstrækkes gennem tidsaldrene –

en perfekt SOL fra Kilden.

 

Lyttede jeg da til stemmen

og takkede dybt i mit hjerte for ordene.

Altid har jeg søgt efter orden,

så at jeg kunne trække på ORDET.

Vid, at den, der opnår det

altid må stå til rådighed for ORDETS orden,

skønt denne orden

aldrig har været og aldrig kan være (til).

[For i samme øjeblik dette skulle blive tilfældet,

ophører altings eksistens, og kun ORDET er tilbage (Stig)]

 

Tag (imod) disse ord, o menneske,

lad dem være en del af dit liv.

Søg du efter at erobre denne orden,

og ét med ORDET vil du blive.

 

Ret dine bestræbelser mod at opnå LYS

på Livets vej.

Søg at blive ét med SOL/stadiet.

Søg at blive udelukkende LYS.

Fasthold din tanke på LYSETS Enhed

med menneskets legeme.

Vid, at alt er Orden fra kaos

født ind i lys.

bottom of page