top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

Nøglen til ovenover og nedenunder

 

Hør og lyt, o børn af Khem,

til de ord, jeg giver, som vil føre jer til Lyset.

Ja vid, o mennesker, at jeg kendte jeres fædre,

ja, jeres fædre i en længst forgangen tid.

Fri for død har jeg været gennem alle tidsaldre

(og) levet blandt jer, siden jeres viden begyndte.

Altid har jeg stræbt efter

at føre jer op til Lyset fra den Store Sjæl

og drage jer ud af nattens mørke.

 

Vid, o folk, som jeg vandrer imellem,

at jeg, Thoth, besidder al viden

og al visdom kendt af mennesket siden de gamle dage.

Vogter har jeg været af den store races hemmeligheder,

bevarer af den nøgle, der fører ind til liv.

Opdrager har jeg været for jer, mine børn,

lige siden mørket fra den Gamle af Dage.

Lyt nu til mine visdomsord.

Lyt nu til det budskab, jeg bringer.

Hør på de ord, jeg giver jer,

og I vil blive hævet fra mørke op til Lyset.

 

Langt tilbage i fortiden, da jeg først kom til jer,

fandt jeg jer i klippehuler.

Løftede jer da ved min kraft og visdom,

indtil I virkelig skinnede som mennesker blandt mennesker.

Ja, jeg fandt jer uden kundskaber.

Kun få (af jer) var hævet over dyrets stade.

Altid pustede jeg til gnisterne af jeres bevidsthed,

indtil I til sidst flammede som mennesker.

 

Nu vil jeg tale til jer om den gamle viden,

der ligger hinsides tanken i jeres race.

Vid, at vi af den Store Race

havde og (stadig har) en viden, der er større end menneskets.

Visdom vandt vi fra de stjernefødte racer,

visdom og kundskab hinsides menneskets.

Ned til os steg visdommens mestre,

så langt hævet over os som jeg er over jer.

Lyt nu, medens jeg giver jer visdom.

Brug den, og frie vil I da blive.

 

Vid, at ind i pyramiden byggede jeg de nøgler,

der vil vise jer VEJEN til liv.

Ja, træk en linje fra det billede, jeg byggede,

til pyramidens top, bygget som en port.

Træk en anden (linje) i den modsatte retning og under samme vinkel.

Grav dér og find, hvad jeg har skjult.

Dér vil I finde den underjordiske indgang

til de hemmeligheder, der blev skjult, før I var mennesker.

 

Nu vil jeg fortælle jer om mysterier vedrørende de (tids)kredsløb,

der flytter sig i bevægelser, der er mærkelige for det finite (endelige),

thi uendelige er de hinsides menneskelig viden.

Vid, at der er ni kredsløb (cykli),

ja, ni ovenover og fjorten nedenunder,

der bevæger sig harmonisk mod det mødested,

der vil eksistere ude i fremtiden.

Vid, at Herrerne over disse cykli

er enheder af bevidsthed sendt fra de andre

for at forene Dette med Altet.

Højest står De, der ejer bevidsthed om alle cykli,

(og som) arbejder i harmoni med Loven.

De véd, at med tiden vil alt blive perfektioneret,

(og at der) ikke vil være noget ovenover og noget nedenunder,

(men at) alt vil være ét i en perfektioneret uendelighed,

en harmoni af alt i Altets enhed.

 

Dybt under Jordens overflade i Amentis Haller

sidder de syv, herrerne over kredsløbene,

ja, samt en anden, Herren fra nedenunder.

Dog véd I, at der er og altid vil være

Altets enhed, når alt er fuldført.

Ofte har jeg stået foran Altets Herrer.

Ofte har jeg drukket af deres visdoms fontæne

og fyldt mit legeme og min sjæl med deres Lys.

 

Talte de da til mig og fortalte om kredsløbene

og om den Lov, der giver dem mulighederne for at eksistere.

Ja, da talte den niende Herre til mig og sagde:

O Thoth, stor er du blandt Jordens børn;

men der eksisterer mysterier, som du ikke kender til.

Du véd, at du kom fra en rumtid under denne,

og at du vil drage til en rumtid hinsides (denne).

Men du véd kun lidt om mysterierne i dem

og lidet om visdommen hinsides.

Vid, at du som en helhed i dette bevidsthed(s' zone)

kun er en celle i færd med at vokse.

 

Bevidstheden under dig ekspanderer stedse

på anderledes måde end den, der var en del af dine egne veje.

For vid, at den (bevidsthedszonen) vokser som følge af din vækst,

men ikke på samme måde som din.

Den vækst, som du oplevede og har i nutiden,

har affødt en årsag og en virkning.

Ingen bevidsthed følger den foregåendes vej,

ellers ville alt (bare) være gentagelser og forgæves.

Enhver bevidsthed vil i den cyklus, hvori den eksisterer,

følge sin egen vej til det ultimative mål.

Enhver spiller sin egen rolle i planen for Kosmos.

Enhver spiller en rolle i den sidste ende.

Jo længere borte en cyklus er,

desto større er dens kundskab og evne

til at sammensmelte Loven for helheden.

 

Vid, at du i cykli under os

arbejder med de mindre dele af Loven,

hvorimod vi i den cyklus, der udstrækker sig mod uendeligheden,

tager os af stræbsomheden og opbygger en større Lov.

 

Enhver har sin egen rolle at udspille i kredsløbene,

Enhver har sit (eget) arbejde at fuldføre på sin måde.

Den cyklus, der er under dig, er endnu ikke under dig,

men kun dannet (med henblik på) et behov, der eksisterer.

Thi vid, at den visdommens fontæne,

der sender kredsløbene frem, er evig

og søger at vinde nye kræfter.

Du véd, at kundskab kun vindes gennem øvelse,

og visdom kommer kun frem gennem kundskab,

og således er (det med) de cykli, der skabes af Loven.

De er muligheder for at opnå kundskab

om den Lovens plan, der er Kilden til Altet.

 

Den cyklus, der er herunder, er ikke rigtig nedenunder,

men kun anderledes med (hensyn til) rum og tid.

Bevidstheden dér arbejder og afprøver

mindre ting end dem, som du (afprøver).

Og vid, at ganske som du arbejder mod det større,

således er der (også) ovenfor dem, der arbejder

ganske som du, men med andre love.

Den forskel, der eksisterer mellem cykli,

(ligger) kun i evnen til at arbejde med Loven.

Vi, der har været i cykli hinsides dine,

er dem, der først kom frem fra Kilden,

og vi har under passagen gennem rumtid

opnået evnen til at anvende Love af en højere orden,

som ligger langt ud over menneskets fatteevne.

Intet dér er i virkeligheden under dig,

blot virker Loven anderledes.

 

Ser du foroven eller nedenunder,

vil du finde det samme.

Thi alt er kun en del af den Enhed,

der befinder sig ved Lovens Kilde.

Bevidstheden under dig er delvis din,

ganske som vi er en del af din.

 

Som barn har du ikke den viden,

der kom til dig, da du blev en mand.

Sammenlign kredsløbene med en mand

på sin rejse fra fødsel til død,

og se i kredsløbet under dig barnet

med den viden, det har,

og se så dig selv som det barn, der er blevet ældre

og gør fremskridt i kundskaber, mens det vokser.

Ser du, også vi er som barnet, der er vokset ind i manddommen

med den viden og visdom, der kom med årene.

Altså, Thoth, er bevidsthedens cykli børn på forskellige stadier af vækst,

kommer dog alle fra den ene kilde, Visdommen,

og vender alle tilbage til visdommen igen.

 

Ophørte Han da med at tale

og sad i den stilhed, der kommer til Herrerne.

Så talte Han atter til mig og sagde:

O, Thoth, længe har vi siddet i Amenti

og vogtet livets flamme i hallerne.

Vid dog, at vi stadig er en del af vore cykli

med vor vision rækkende ud til dem og videre.

Ja, vi véd dette om alt,

at intet betyder noget undtagen den vækst,

vi kan vinde med vor sjæl. Vi véd,

at kødet er forgængeligt. De ting,

som menneskene regner for store, er intet for os.

De ting, vi søger, er ikke af materiel art,

men det er (derimod) Sjælens perfektionerede stade.

Når I mennesker kan (nå frem til) at lære,

at intet andet end Sjælen tæller i den sidste ende,

da vil I sandelig være fri for alle lænker,

frie til at virke i en Lovens harmoni.

 

Vi, o menneske, at du bør sigte mod perfektion,

for kun således kan du nå målet.

Selv om du bør vide, at intet er perfekt,

burde det være dit sigte og dit mål.

Forstummede da atter den Niendes røst,

og ordene var sunket ind i min bevidsthed.

Nu søger jeg stadig mere visdom,

så jeg kan blive perfekt i Loven med Altet.

 

Snart går jeg ned til Amentis Haller

for at leve under den kolde livsblomst.

I, som jeg har oplært, vil aldrig mere se mig,

og dog vil jeg altid leve i den visdom, jeg lærte fra mig.

 

Alt, hvad mennesket er, skyldes dets visdom.

Alt, hvad det vil blive (til), er resultatet af hans hjertesag.

 

Lyt nu til min røst

og bliv større end (gennemsnits-)mennesket.

Løft dine øjne opad,

lad Lyset fylde dit væsen,

vær altid Lysets barn.

Kun gennem anstrengelser vil du vokse

op til det plan, hvor Lyset er Alt i Altet.

Vær mester over alt, hvad der omgiver dig.

Lad dig aldrig mestre af virkningerne i dit liv.

Skab så stadig mere perfekte hjertesager [egentlig: causes],

og med tiden vil du blive en Lysets Sol.

 

Som fri, lad da altid din sjæl søge opad,

fri af nattens bånd og lænker.

Løft dine øjne mod Solen i himmelrummet.

Lad det være dig et symbol på liv.

Vid, at du er det Større Lys,

perfekt i din egen sfære,

hvor du er fri.

Se aldrig ind i mørket.

Løft dine øjne mod rummet for oven.

Lad dit Lys frit flamme opad,

og du vil blive et barn af Lyset.

bottom of page